Gevolgen tijdelijke wet Covid-19 voor evenementen

Op 1 december trad de tijdelijke wet maatregelen covid-19 in werking. Welke gevolgen heeft dit voor het reguleren van de veiligheid op evenementen? In een door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gepubliceerde handreiking wordt duidelijk wat er juridisch verandert.

Alle edities

AV-Entertainment Nr3 2024
AV-Entertainment Nr2 2024
AV-Entertainment Nr1 2024
AV-Entertainment Nr6 2023
AV-Entertainment Nr5 2023
AV-Entertainment Nr4 2023
AV-Entertainment Nr3 2023
AV-Entertainment Nr2 2023
AV-Entertainment Nr1 2023
AV-Entertainment Nr6 2022
AV-Entertainment Nr5 2022
AV-Entertainment Nr4 2022
AV-Entertainment Nr3 2022
AV-Entertainment Nr2 2022
AV-Entertainment Nr1 2022
AV-Entertainment Nr6 2021
AV-Entertainment Nr5 2021
AV-Entertainment Nr4 2021
AV-Entertainment Nr3 2021
AV-Entertainment Nr2 2021
AV-Entertainment Nr1 2021
AV-Entertainment Nr6 2020
AV-Entertainment Nr5 2020
AV-Entertainment Nr4 2020
AV-Entertainment Nr3 2020
AV-Entertainment Nr2 2020
AV-Entertainment Nr1 2020
AV-Entertainment Nr6 2019
AV-Entertainment Nr5 2019
AV-Entertainment Nr4 2019
AV-Entertainment Nr3 2019
AV-Entertainment Nr2 2019
AV-Entertainment Nr1 2019
AV-Entertainment Nr6 2018
AV-Entertainment Nr5 2018
AV-Entertainment Nr4 2018
AV-Entertainment Nr3 2018
AV-Entertainment Nr2 2018
AV-Entertainment Nr1 2018
AV-Entertainment Nr6 2017
AV-Entertainment Nr5 2017
AV-Entertainment Nr4 2017
AV-Entertainment Nr3 2017
AV-Entertainment Nr2 2017
AV-Entertainment Nr1 2017
AV-Entertainment Nr6 2016
AV-Entertainment Nr5 2016
AV-Entertainment Nr4 2016
AV-Entertainment Nr3 2016
AV-Entertainment Nr2 2016
AV-Entertainment Nr1 2016
AV-Entertainment Nr6 2015
AV-Entertainment Nr5 2015
AV-Entertainment Nr4 2015
AV-Entertainment Nr3 2015
AV-Entertainment Nr2 2015
AV-Entertainment Nr1 2015
AV-Entertainment Nr6 2014
AV-Entertainment Nr5 2014
AV-Entertainment Nr4 2014
AV-Entertainment Nr3 2014
AV-Entertainment Nr2 2014
AV-Entertainment Nr1 2014
AV-Entertainment Nr6 2013
AV-Entertainment Nr5 2013
AV-Entertainment Nr4 2013
AV-Entertainment Nr3 2013
AV-Entertainment Nr2 2013
AV-Entertainment Nr1 2013
AV-Entertainment Nr6 2012
AV-Entertainment Nr5 2012
AV-Entertainment Nr4 2012
AV-Entertainment Nr3 2012
AV-Entertainment Nr2 2012
AV-Entertainment Nr1 2012
AV-Entertainment Nr6 2011
AV-Entertainment Nr5 2011
AV-Entertainment Nr4 2011
AV-Entertainment Nr3 2011
AV-Entertainment Nr2 2011
AV-Entertainment Nr1 2011
AV-Entertainment Nr6 2010
AV-Entertainment Nr5 2010
AV-Entertainment Nr4 2010
AV-Entertainment Nr3 2010
AV-Entertainment Nr2 2010
AV-Entertainment Nr1 2010
AV-Entertainment Nr6 2009
AV-Entertainment Nr5 2009
AV-Entertainment Nr4 2009
AV-Entertainment Nr3 2009
AV-Entertainment Nr2 2009
AV-Entertainment Nr1 2009
AV-Entertainment Nr6 2008
AV-Entertainment Nr5 2008
AV-Entertainment Nr4 2008
AV-Entertainment Nr3 2008
AV-Entertainment Nr2 2008
AV-Entertainment Nr1 2008
AV-Entertainment Nr6 2007
AV-Entertainment Nr5 2007
AV-Entertainment Nr4 2007
AV-Entertainment Nr3 2007
AV-Entertainment Nr2 2007
AV-Entertainment Nr1 2007
AV-Entertainment Nr6 2006
AV-Entertainment Nr5 2006
AV-Entertainment Nr4 2006
AV-Entertainment Nr3 2006
AV-Entertainment Nr2 2006
AV-Entertainment Nr1 2006
AV-Entertainment Nr1 2005

Gevolgen tijdelijke wet Covid-19 voor evenementen

Magazines | AV-Entertainment Nr6 2020

Gevolgen tijdelijke wet covid-19 voor evenementen 

Op 1 december trad de tijdelijke wet maatregelen covid-19 in werking. Welke gevolgen heeft dit voor het reguleren van de veiligheid op evenementen? In een door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gepubliceerde handreiking wordt duidelijk wat er juridisch verandert.

Tekst: Event Safety InstituteDe systematiek van noodverordeningen die we sinds het begin van de coronapandemie in Nederland kennen kwam met de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 te vervallen. De wet vormt een aanvulling op de Wet publieke gezondheid en creëert voor de aanpak van de coronapandemie een ‘aanvullend’ juridisch kader. In opdracht van de VNG stelde landsadvocaat Pels Rijcken een handreiking voor gemeenten op over de nieuwe wet, waarvan in dit artikel de hoofdpunten voor het reguleren van evenementen worden behandeld.  

Burgemeesters 
Omdat de coronapandemie een crisis van meer dan lokale betekenis is, kregen de voorzitters van de veiligheidsregio’s op basis van de Wet veiligheidsregio’s de bevoegdheid om leiding te geven aan de crisisbeheersing en om in plaats van de burgemeesters toepassing te geven aan openbare-ordebevoegdheden uit de Gemeentewet (handhaving openbare orde en veiligheid), de Politiewet (gezag over de politie) en de Wet openbare manifestaties (bevoegdheid tot toestaan, verbieden en reguleren demonstraties). Gemeenten en specifiek burgemeesters krijgen met de inwerkingtreding van de nieuwe wet meer bevoegdheden terug. Overigens waren reguliere openbare-ordebevoegdheden voor niet coronagerelateerde situaties nog gewoon bij de burgemeesters blijven liggen.  

Maatwerk 
Daarnaast krijgen burgemeesters een aantal nieuwe bevoegdheden in het kader van bestrijding van corona, waardoor zij meer dan voorheen lokaal maatwerk kunnen toepassen. Het gaat om aanwijzen van plaatsen waar bepaalde coronaregels gelden, het verlenen van ontheffingen van nationale coronamaatregelen voor bepaalde plaatsen en handhaving van coronaregels. Coronamaatregelen zullen tijdens de werking van de nieuwe wet formeel op nationaal niveau worden bepaald en vastgelegd in ministeriële regelingen (tot nu toe deden de veiligheidsregio’s dit formeel, op aanwijzing van het kabinet).  

Regelingen 
In de ministeriële regelingen wordt aangegeven welke regels slechts voor bepaalde regio’s c.q. een deel van de gemeenten geldt, voor welke plaatsen de burgemeester coronamaatregelen mag opleggen of voor welke regels de burgemeester ontheffingen mag verlenen. Het staat vast dat geen ontheffing mag worden verleend voor de veilige afstandsregel. Wel wordt het mogelijk dat burgemeesters ontheffingen verlenen voor regels omtrent groepsvorming, voor openstelling van publieke plaatsen en voor evenementen. Voor andere ontheffingen moet de burgemeester eerst de bevoegdheid krijgen op grond van een ministeriële regeling. De wet zegt dat bij ministeriële regeling typen evenementen kunnen worden aangewezen die niet of slechts onder voorwaarden mogen worden georganiseerd. Hier kan de burgemeester dan ontheffing voor verlenen. Ook voor openstelling van publieke plaatsen en groepsvorming op bepaalde plaatsen geldt eenzelfde juridisch kader. 

Ontheffingen 
Voor het verlenen van een ontheffing dient de burgemeester volgens de Wet publieke gezondheid eerst advies te vragen aan de GGD. Daarbij geeft de wet ook aan dat de burgemeester geen ontheffing verleent als de bestrijding van de epidemie zich hiertegen naar zijn oordeel verzet. In de handreiking zijn vijf vragen opgenomen die de burgemeester zich moet stellen voor hij overgaat tot verlening van een ontheffing. Daar staat onder meer bij dat er sprake moet zijn van een bijzondere omstandigheid en wordt ook aangegeven dat er voorschriften en beperkingen aan de ontheffing kunnen worden verbonden. Expliciet wordt vermeld dat de voorschriften verbonden moeten zijn met het bestrijden van de epidemie. En als voorbeeld van mogelijke voorschriften wordt in de handreiking benoemd: een maximum aantal personen; maatregelen om de veilige afstand te waarborgen; triage vooraf en het laten indienen van een plan waarin de maatregelen zijn uitgewerkt, alsook het verbinden van de naleving van dit plan als verbindend voorschrift. In die systematiek lijkt het verbinden van voorschriften aan een ontheffing op het verbinden van voorschriften aan een evenementenvergunning. 

Reguleren van evenementen 
Pels Rijcken geeft in de handreiking expliciet het voorbeeld van het vergunnen van een evenement. Als evenementen op enig moment weer kunnen worden toegestaan, ligt het volgens de handreiking voor de hand dat de burgemeester de aanvraag ook toetst op de geldende coronamaatregelen, zoals het waarborgen van een veilige afstand. In die zin vormen de coronavoorschriften dus een extra toetsingskader voor evenementen, net als ze dit jaar al eerder waren. 

De tijdelijke wet geeft aan dat in een ministeriële regeling kan worden bepaald welke evenementen niet of slechts onder bepaalde voorwaarden mogen plaatsvinden. Expliciet wordt erop gewezen dat in de definitie van evenement in deze wet geen uitzondering voor bepaalde activiteiten wordt gemaakt zoals wel in Algemene Plaatselijke Verordeningen gebeurt. Een evenement kan dus uitgezonderd zijn van de vergunningplicht maar wel een ontheffing op basis van de Wet publieke gezondheid nodig hebben. Het kan ook zijn dat bepaalde evenementen op een zeker moment niet onder de ministeriële regels vallen en er geen ontheffing voor nodig is.  
 
Besluit ontheffing evenement 
In de praktijk kan het straks nodig zijn om voor evenementen twee besluiten te nemen: over een evenementenvergunning en over de ontheffing op grond van de Wpg. Zoals al aangegeven moet de burgemeester bij het besluiten over een ontheffing beoordelen of er sprake is van een uitzonderlijke situatie, een individuele uitzondering op een algemeen geldende regel. Daarnaast moet hij advies hebben gevraagd aan de GGD, dat zwaar moet meewegen bij het nemen van een besluit over de ontheffing. De burgemeester kan bij een kritisch advies besluiten geen ontheffing te verlenen of strenge voorschriften te verbinden aan het evenement dat een ontheffing krijgt. Los van het GGD-advies moet de burgemeester ook zijn eigen afweging maken, bijvoorbeeld over de handhaafbaarheid van de ‘veilige afstandsregel’. Tenslotte maakt hij een belangenafweging waarbij hij beoordeelt of het belang van de bestrijding van de epidemie zich al dan niet verzet tegen het verlenen van de ontheffing. Er zijn de nodige aandachtspunten bij deze afweging in het stuk opgenomen. Hierin wordt aansluiting gezocht op bekende factoren zoals de aard van de plaats, de aard van de activiteiten en het aantal aanwezige personen. Vervolgens worden voorbeelden gegeven van voorschriften die aan een ontheffing kunnen worden verbonden. Dit zijn onder meer het aantal personen, het nemen van maatregelen om veilige afstand te kunnen waarborgen, triage vooraf, registratie van bezoekers en het laten indienen van een plan met maatregelen ter bestrijding van de epidemie. 
 
Meer maatwerk 
Met de inwerkintreding van de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 zien we enerzijds reguliere openbare-ordebevoegdheden die worden ‘teruggelegd’ van de voorzitter veiligheidsregio naar de burgemeester en anderzijds uitbreiding van de bevoegdheden van de burgemeesters in het beheersen van de coronapandemie. De bovenlokale impact van de coronapandemie blijft natuurlijk onverminderd van toepassing. Dit maakt dat burgemeesters regionaal en binnen de politie-eenheid nog veel meer dan anders hun aanpak op elkaar zullen moeten afstemmen. Lokaal ‘maatwerk’ in wat er wordt toegestaan kan immers ook leiden tot een waterbedeffect (als op de ene plek iets niet meer mag maar elders wel) of een beeld van een overheid die niet als eenheid optreedt.  


Met deze wet komt een einde aan het telkens vaststellen van nieuwe noodverordeningen en beoogt het kabinet beter te zijn voorbereid op de periode die nog komen gaat in de beheersing van de coronapandemie. Burgemeesters komen meer in charge en er is meer democratische controle door de gemeenteraad mogelijk. Dit laat onverlet dat ook onder de nieuwe wet de regels kunnen wijzigen, afhankelijk van het actuele beeld van besmettingen, ziekenhuiscapaciteit, effecten van testen, de resultaten van de inentingen en andere bepalende factoren. Het blijft een zeer dynamische periode.  
 
Op grond van de ministeriële regeling die op 1 december is ingegaan, gelden voorlopig overigens nog gelijksoortige beperkingen als in de laatste noodverordening: 30 personen per zelfstandige ruimte; de plicht tot reguleren van publieksstromen en placeren, het nemen van hygiënemaatregelen en verplichte reserveringen op doorstroomlocaties. Evenementen zijn volgens deze regeling nog verboden, met uitzondering van evenementen die binnen een reguliere exploitatie plaatsvinden, huwelijken, uitvaarten, warenmarkten, beurzen en congressen. 
 
Event Safety Institute
Het Event Safety Institute houdt zich op verschillende vakgebieden actief bezig met evenementenveiligheid. Het instituut deelt kennis en kunde op het gebied van Safety Management, Crisis Management, Security Management, Mobility Management en Crowd Management. Meer informatie op www.eventsafetyinstitute.nl  

Facebook

Aanbevolen

Gratis AV & Entertainment ontvangen

Vul hier uw emailadres in en u wordt op de hoogte gehouden van de laatste nieuwtjes op AV gebied én ontvangt tevens de gratis digitale editie van AV & Entertainment